معرفی پرسنل

مدیر و موسس

امیرهوشنگ امیری زاد

مشاهده رزومه
موسس و مدیر دوره ی اول و دوم

معاونین

علی امیری زاد

مشاهده رزومه
معاون آموزش دوره ی دوم

محسن امیری زاد

مشاهده رزومه
معاون آموزش دوره ی اول

کریم عابدی

مشاهده رزومه
معاون پرورشی دوره ی اول و دوم

رضا حمزه

مشاهده رزومه
معاون اجرایی دوره ی اول و دوم

مصطفی اردستانی

مشاهده رزومه
معاون تربیت بدنی دوره ی اول و دوم

ناصر چگینی

مشاهده رزومه
معاون امور مالی و حسابداری

پوریا امیری زاد

مشاهده رزومه
معاون IT

بابک عابدی

مشاهده رزومه
معاونت فناوری و رسانه های دیجیتال

مسئولین پایه

هادی بخشی

مشاهده رزومه
مسئول پایه هفتم

امین موحد نژاد

مشاهده رزومه
مسئول پایه هشتم

عبدالرضا کمجانی

مشاهده رزومه
مسئول پایه نهم

پارسا امیری زاد

مشاهده رزومه
مسئول پایه دهم

مرتضی ضیغمی

مشاهده رزومه
مسئول پایه یازدهم

حامد پاسبانی

مشاهده رزومه
مسئول پایه دوازدهم

مسئولین اداری و اجرایی

یاسر امیری زاد

روابط عمومی  

محمد جوینی

مشاهده رزومه
مشاور راهنما

امیرحسین محبی صدر

مشاهده رزومه
دفتردار و مسئول انتشارات دوره ی دوم

احسان واحدی

مشاهده رزومه
دفتردار و مسئول انتشارات دوره ی اول

سعید علوی

پشتیبان و ناظر انفورماتیک

امید سلطانی

مشاهده رزومه
مسئول امور فنی و تاسیسات

فرامرز جعفری زاده

مسئول پذیرایی ، رستوران و آشپزخانه

ذبیح الله فیضی نیا

نگهبانی

علی علوی

سرایدار و خدمات طبقه اول و دوم

سید حسین فیض آبادی

تدارکات و خدمات طبقه سوم و چهارم

دپارتمان ریاضی

غفور میرزایی

مشاهده رزومه
دبیر ریاضی پایه هفتم و عضو دپارتمان رياضی

حسین ضامنی

مشاهده رزومه
دبیر ریاضی پایه هشتم و عضو دپارتمان رياضی

علی رحیمی

مشاهده رزومه
دبیر ریاضی پایه نهم و دهم و عضو دپارتمان رياضی

محمد آرمین

مشاهده رزومه
دبیر حسابان دوره ی دوم و عضو دپارتمان رياضی

حامد پاسبانی

مشاهده رزومه
دبیر گسسته و آمار و احتمال دوره ی دوم و عضو دپارتمان رياضی

پوریا امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان ریاضی

امیرهوشنگ امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان ریاضی

دپارتمان علوم تجربی (فیزیک ، شیمی و زیست شناسی)

احمد گودرزی

مشاهده رزومه
دبیر علوم تجربی دوره ی اول و عضو دپارتمان علوم تجربی

پارسا امیری زاد

مشاهده رزومه
دبیر فیزیک پایه دهم وعضو دپارتمان علوم تجربی

علی ابراهیمی

مشاهده رزومه
دبیر فیزیک پایه یازدهم وعضو دپارتمان علوم تجربی

کوروش امامی

مشاهده رزومه
دبیر فیزیک پایه دوازدهم وعضو دپارتمان علوم تجربی

اروند فربود

دبیر شیمی پایه دهم و یازدهم وعضو دپارتمان علوم تجربی

افشین یزدان شناس

دبیر شیمی پایه دوازدهم وعضو دپارتمان علوم تجربی

علی امیری زاد

مشاهده رزومه
دبیر زیست شناسی دوره ی دوم و عضو دپارتمان علوم تجربی

امیرهوشنگ امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان علوم تجربی

دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

حمید بابایی

مشاهده رزومه
دبیراملا ، انشا و قرائت فارسی دوره ی اول و عضو دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

فریاد ناصری

مشاهده رزومه
دبیر نگارش ، زبان و ادبیات فارسی پایه دهم و یازدهم و عضو دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

محمد صادق شریعت

مشاهده رزومه
دبیر نگارش ، زبان و ادبیات فارسی پایه دوازدهم و عضو دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

امیر حسین مقدم

مشاهده رزومه
دبیر هنر دوره ی اول و عضو دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

امیرهوشنگ امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

دپارتمان علوم انسانی و معارف اسلامی

ریوار قادری

مشاهده رزومه
دبیر عربی دوره ی اول و دوم و عضو دپارتمان علوم انسانی

حسین الله وردی

دبیر حل تمرین عربی دوره ی اول و عضو دپارتمان علوم انسانی

جلیل باقریه

مشاهده رزومه
دبیر قرآن و پیام های آسمان دوره ی اول و عضو دپارتمان علوم انسانی

علی شلفی

مشاهده رزومه
دبیر دین و زندگی دوره ی دوم و عضو دپارتمان علوم انسانی

وحید اسلام زاده

مشاهده رزومه
دبیر اجتماعی ، تاریخ و جغرافیا دوره ی اول و دوم و عضو دپارتمان علوم انسانی

قاسم شریف

دبیر آمادگی دفاعی پایه نهم و دهم و عضو دپارتمان علوم انسانی

امیرهوشنگ امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان زبان های خارجه

ارشیا کرد

دبیر زبان پایه هفتم و هشتم و عضو دپارتمان زبان های خارجه

حسین صابری

مشاهده رزومه
دبیر زبان نهم و Top Notch و عضو دپارتمان زبان های خارجه

امین نظری

مشاهده رزومه
دبیر زبان پایه دهم و دوازدهم و عضو دپارتمان زبان های خارجه

مرتضی ضیغمی

مشاهده رزومه
دبیر زبان پایه یازدهم و عضو دپارتمان زبان های خارجه

محسن امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان زبان های خارجه

امیرهوشنگ امیری زاد

مشاهده رزومه
عضو دپارتمان زبان های خارجه