اخبار و گزارش‌ها

هماهنگی با پرسنل امور دفتری

هماهنگی با پرسنل امور دفتری

مشاهده مطلب...
تقدیم هدایای نوروزی به دانش آموزان

تقدیم هدایای نوروزی به دانش آموزان

مشاهده مطلب...
مصاحبه با دبیر فیزیک

مصاحبه با دبیر فیزیک

مشاهده مطلب...
مصاحبه با مسئول پایه هفتم

مصاحبه با مسئول پایه هفتم

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 14

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 14

مشاهده مطلب...
مصاحبه با دبیر درس علوم تجربی

مصاحبه با دبیر درس علوم تجربی

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
همکاران علم و ایمانی

همکاران علم و ایمانی

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین (LMS)

کلاس های آنلاین (LMS)

مشاهده مطلب...
حضور و نظارت مدیر دبیرستان (کلاس های آنلاین)

حضور و نظارت مدیر دبیرستان (کلاس های آنلاین)

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان

جلسه پیرامون امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان

مشاهده مطلب...
آموزش استفاده از پنل اولیا گرامی

آموزش استفاده از پنل اولیا گرامی

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون رفع مشکلات آموزشی دانش آموزان

جلسه پیرامون رفع مشکلات آموزشی دانش آموزان

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 13

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 13

مشاهده مطلب...
همکاران گرامی و فعالیت روزانه...

همکاران گرامی و فعالیت روزانه...

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه

پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
تحویل کارنامه های نوبت اول پایه یازدهم

تحویل کارنامه های نوبت اول پایه یازدهم

مشاهده مطلب...
همکاران علم و ایمانی

همکاران علم و ایمانی

مشاهده مطلب...
هماهنگی با پرسنل جهت استفاده بهینه از پنل اولیا

هماهنگی با پرسنل جهت استفاده بهینه از پنل اولیا

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون چگونگی راه اندازی پنل اولیا در سیستم LMS

جلسه پیرامون چگونگی راه اندازی پنل اولیا در سیستم LMS

مشاهده مطلب...
فراخوان مسابقات هنری و کتاب خوانی

فراخوان مسابقات هنری و کتاب خوانی

مشاهده مطلب...
مراسم صبحگاهی آنلاین (زنده)

مراسم صبحگاهی آنلاین (زنده)

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون صداقت در گفتار و رفتار

جلسه پیرامون صداقت در گفتار و رفتار

مشاهده مطلب...
تقدیم تیشرت ورزشی و رویت مجدد کارنامه پایه یازدهم

تقدیم تیشرت ورزشی و رویت مجدد کارنامه پایه یازدهم

مشاهده مطلب...
کارنامه نیمسال اول پایه دوازدهم گروه تشریحی

کارنامه نیمسال اول پایه دوازدهم گروه تشریحی

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 12

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 12

مشاهده مطلب...
 پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه

پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین (LMS)

کلاس های آنلاین (LMS)

مشاهده مطلب...
اطلاعیه دریافت جزوه های ریاضی و فیزیک پایه دهم

اطلاعیه دریافت جزوه های ریاضی و فیزیک پایه دهم

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی آزمون های رشد در سیستم LMS

جلسه هماهنگی آزمون های رشد در سیستم LMS

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین (LMS)

کلاس های آنلاین (LMS)

مشاهده مطلب...
پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه

پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه

مشاهده مطلب...
تجهیزات پهنای باند اختصاصی دبیرستان علم و ایمان

تجهیزات پهنای باند اختصاصی دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
استودیوی صبحگاهی علم و ایمان

استودیوی صبحگاهی علم و ایمان

مشاهده مطلب...
کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
همکاران عزیز در ساعت های استراحت

همکاران عزیز در ساعت های استراحت

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 11

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 11

مشاهده مطلب...
وبینار فیزیک(به صرف فیزیک)
ویژه پایه های دهم و یازدهم

وبینار فیزیک(به صرف فیزیک) ویژه پایه های دهم و یازدهم

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
همکاران عزیز دوره ی دوم

همکاران عزیز دوره ی دوم

مشاهده مطلب...
پیش ثبت نام اینترنتی
سال تحصیلی 1401-1400

پیش ثبت نام اینترنتی سال تحصیلی 1401-1400

مشاهده مطلب...
تحویل کارنامه های نوبت اول پایه دهم

تحویل کارنامه های نوبت اول پایه دهم

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
آماده سازی کارنامه ها
(دوره دوم)

آماده سازی کارنامه ها (دوره دوم)

مشاهده مطلب...
برخی از فضاهای مجموعه علم و ایمان

برخی از فضاهای مجموعه علم و ایمان

مشاهده مطلب...
نظافت قسمت های مختلف مدرسه

نظافت قسمت های مختلف مدرسه

مشاهده مطلب...
اطلاعیه دریافت کارنامه ی ترم اول
پایه دهم

اطلاعیه دریافت کارنامه ی ترم اول پایه دهم

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS) دبیرستان علم و ایمان

کلاس های آنلاین(LMS) دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

نمایی از فعالیت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
 واحد IT ، سایت و فناوری اطلاعات دبیرستان علم و ایمان

واحد IT ، سایت و فناوری اطلاعات دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 10

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 10

مشاهده مطلب...
پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه...

پرسنل دبیرستان در حال انجام وظیفه...

مشاهده مطلب...
همکاران عزیزمان در دبیرستان علم و ایمان مشغول فعالیت روزانه

همکاران عزیزمان در دبیرستان علم و ایمان مشغول فعالیت روزانه

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 9

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 9

مشاهده مطلب...
تحویل کارنامه های نوبت اول پایه نهم

تحویل کارنامه های نوبت اول پایه نهم

مشاهده مطلب...
هماهنگی کارکنان امور اجرایی با مدیر دبیرستان

هماهنگی کارکنان امور اجرایی با مدیر دبیرستان

مشاهده مطلب...
تحویل کارنامه های نوبت اول 

پایه هشتم

تحویل کارنامه های نوبت اول پایه هشتم

مشاهده مطلب...
تحویل کارنامه های نوبت اول
پایه هفتم

تحویل کارنامه های نوبت اول پایه هفتم

مشاهده مطلب...
اطلاعیه دریافت کارنامه نوبت اول
(دوره اول)

اطلاعیه دریافت کارنامه نوبت اول (دوره اول)

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی پیرامون چگونگی توزیع کارنامه نوبت اول
(دوره اول)

جلسه هماهنگی پیرامون چگونگی توزیع کارنامه نوبت اول (دوره اول)

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
بررسی و کنترل کارنامه های نوبت اول

بررسی و کنترل کارنامه های نوبت اول

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
تعامل پرسنل

تعامل پرسنل

مشاهده مطلب...
اطلاعیه کارنامه آزمون های نوبت اول پایه دهم

اطلاعیه کارنامه آزمون های نوبت اول پایه دهم

مشاهده مطلب...
بررسی و تدوین کارنامه ها

بررسی و تدوین کارنامه ها

مشاهده مطلب...
گزارش تصویری از دانش آموزان پایه نهم در کلاس های آنلاین

گزارش تصویری از دانش آموزان پایه نهم در کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
اطلاعیه آزمون رشد 8

اطلاعیه آزمون رشد 8

مشاهده مطلب...
برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 8

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 8

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم

بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم

مشاهده مطلب...
تدوین کارنامه ها

تدوین کارنامه ها

مشاهده مطلب...
فضاهای دبیرستان

فضاهای دبیرستان

مشاهده مطلب...
در خدمت شما عزیزان هستیم

در خدمت شما عزیزان هستیم

مشاهده مطلب...
همکاران عزیز در دوره ی دوم

همکاران عزیز در دوره ی دوم

مشاهده مطلب...
گزارش تصویری از دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های آنلاین

گزارش تصویری از دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
گزارش تصویری از دانش آموزان پایه هشتم در کلاس های آنلاین

گزارش تصویری از دانش آموزان پایه هشتم در کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

مشاهده مطلب...
جلسه ی حضور حداکثری در کلاس های مجازی

جلسه ی حضور حداکثری در کلاس های مجازی

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون نحوه ارائه کارنامه

جلسه پیرامون نحوه ارائه کارنامه

مشاهده مطلب...
اطلاعیه شروع کلاس های درسی
پایه های دهم و یازدهم

اطلاعیه شروع کلاس های درسی پایه های دهم و یازدهم

مشاهده مطلب...
گزارشی از اقدامات

گزارشی از اقدامات

مشاهده مطلب...
کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

مشاهده مطلب...
بررسی نتایج آزمون ها

بررسی نتایج آزمون ها

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

مشاهده مطلب...
پایش و ثبت نتایج آزمون ها

پایش و ثبت نتایج آزمون ها

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

مشاهده مطلب...
بررسی نتایج آزمون ها

بررسی نتایج آزمون ها

مشاهده مطلب...
جلسه بررسی آزمون ریاضی پایه نهم

جلسه بررسی آزمون ریاضی پایه نهم

مشاهده مطلب...
بررسی و ثبت نتایج آزمون

بررسی و ثبت نتایج آزمون

مشاهده مطلب...
ساماندهی کتابخانه دبیرستان

ساماندهی کتابخانه دبیرستان

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی پیرامون سایت دبیرستان

جلسه هماهنگی پیرامون سایت دبیرستان

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان پیرامون انجام امور جاری

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان پیرامون انجام امور جاری

مشاهده مطلب...
کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون مباحث ریاضی پایه یازدهم

جلسه پیرامون مباحث ریاضی پایه یازدهم

مشاهده مطلب...
بررسی و کنترل نتایج آزمون ها

بررسی و کنترل نتایج آزمون ها

مشاهده مطلب...
بحث و تبادل نظر

بحث و تبادل نظر

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون چگونگی ارائه کارنامه 
نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

جلسه پیرامون چگونگی ارائه کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

مشاهده مطلب...
کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

مشاهده مطلب...
کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

کلاس های رفع اشکال ( آنلاین )

مشاهده مطلب...
بررسی نتایج آزمون ها

بررسی نتایج آزمون ها

مشاهده مطلب...
نظارت و کنترل بر آزمون های آنلاین

نظارت و کنترل بر آزمون های آنلاین

مشاهده مطلب...
جلسه گروه هنر

جلسه گروه هنر

مشاهده مطلب...
پاسخگویی به شما عزیزان

پاسخگویی به شما عزیزان

مشاهده مطلب...
آزمون های آنلاین

آزمون های آنلاین

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون مصوبه ی مهم شورای آموزشی دبیرستان

جلسه پیرامون مصوبه ی مهم شورای آموزشی دبیرستان

مشاهده مطلب...
جلسه پیرامون توجه و تمرکز ویژه به استعدادهای دانش آموزان

جلسه پیرامون توجه و تمرکز ویژه به استعدادهای دانش آموزان

مشاهده مطلب...
یلدا مبارک....

یلدا مبارک....

مشاهده مطلب...
مصاحبه با دبیر فیزیک

مصاحبه با دبیر فیزیک

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

مشاهده مطلب...
جلسه مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها و معاونین آموزش

جلسه مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها و معاونین آموزش

مشاهده مطلب...
مصاحبه با دبیر ریاضی پایه نهم و دهم

مصاحبه با دبیر ریاضی پایه نهم و دهم

مشاهده مطلب...
دبیران و مشاورین پایه در دبیرستان علم وایمان

دبیران و مشاورین پایه در دبیرستان علم وایمان

مشاهده مطلب...
 بررسی و کنترل کلاس های آنلاین توسط معاونین آموزش

بررسی و کنترل کلاس های آنلاین توسط معاونین آموزش

مشاهده مطلب...
نظارت بر کلاسهای آنلاین

نظارت بر کلاسهای آنلاین

مشاهده مطلب...
همواره با شما عزیزان هستیم

همواره با شما عزیزان هستیم

مشاهده مطلب...
مصاحبه با دبیر ادبیات فارسی و نگارش

مصاحبه با دبیر ادبیات فارسی و نگارش

مشاهده مطلب...
خبر خوش برای خانواده ی بزرگ علم و ایمان

خبر خوش برای خانواده ی بزرگ علم و ایمان

مشاهده مطلب...
هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

مشاهده مطلب...
مصاحبه دبیر درس زبان انگلیسی

مصاحبه دبیر درس زبان انگلیسی

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با پرسنل پیرامون شرایط آموزشی

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با پرسنل پیرامون شرایط آموزشی

مشاهده مطلب...
نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

مشاهده مطلب...
کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

مشاهده مطلب...
تقدیر از دبیرستان توسط اولیا گرامی

تقدیر از دبیرستان توسط اولیا گرامی

مشاهده مطلب...
تاکید بر رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشت

تاکید بر رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشت

مشاهده مطلب...
همکاران در ساعت های استراحت

همکاران در ساعت های استراحت

مشاهده مطلب...
هماهنگی پیرامون بهینه سازی کلاس های آنلاین

هماهنگی پیرامون بهینه سازی کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
 تبادل نظر و تعامل پرسنل

تبادل نظر و تعامل پرسنل

مشاهده مطلب...
تعامل با اولیا محترم و دانش آموزان عزیز

تعامل با اولیا محترم و دانش آموزان عزیز

مشاهده مطلب...
مراسم صبحگاهی بصورت آنلاین(زنده)

مراسم صبحگاهی بصورت آنلاین(زنده)

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
نظارت بر کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

نظارت بر کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

مشاهده مطلب...
همکاران ما در خدمت شما عزیزان

همکاران ما در خدمت شما عزیزان

مشاهده مطلب...
کنترل نکات بهداشتی و ضدعفونی

کنترل نکات بهداشتی و ضدعفونی

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
هماهنگی واحد آموزش با واحد پرورشی

هماهنگی واحد آموزش با واحد پرورشی

مشاهده مطلب...
کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین

مشاهده مطلب...
دقت و نظارت بر عملکرد صحیح سیستم LMS

دقت و نظارت بر عملکرد صحیح سیستم LMS

مشاهده مطلب...
انتخابات شورای دانش آموزی از طریق سیستم LMS دبیرستان

انتخابات شورای دانش آموزی از طریق سیستم LMS دبیرستان

مشاهده مطلب...
هماهنگی با متصدیان مراسم صبحگاهی

هماهنگی با متصدیان مراسم صبحگاهی

مشاهده مطلب...
جلسه گروه ریاضی

جلسه گروه ریاضی

مشاهده مطلب...
همکاران عزیز خسته نباشید

همکاران عزیز خسته نباشید

مشاهده مطلب...
ورزش ایستگاهی در منزل

ورزش ایستگاهی در منزل

مشاهده مطلب...
فراخوان انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فراخوان انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مشاهده مطلب...
مراجعه دانش آموزان جهت رفع اشکالات فنی

مراجعه دانش آموزان جهت رفع اشکالات فنی

مشاهده مطلب...
فضاهای زیبای دبیرستان علم و ایمان

فضاهای زیبای دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
کلاسهای آنلاین

کلاسهای آنلاین

مشاهده مطلب...
کلاسهای آنلاین و مجرب ترین اساتید

کلاسهای آنلاین و مجرب ترین اساتید

مشاهده مطلب...
بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

مشاهده مطلب...
مراسم صبحگاهی بصورت آنلاین(زنده)

مراسم صبحگاهی بصورت آنلاین(زنده)

مشاهده مطلب...
همکاران علم و ایمانی

همکاران علم و ایمانی

مشاهده مطلب...
دبیران پس از یک روز کاری

دبیران پس از یک روز کاری

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی با مشاورین پایه ها

جلسه هماهنگی با مشاورین پایه ها

مشاهده مطلب...
اجرای مراسم ویژه صبحگاهی اول مهرماه سال تحصیلی 1400-1399
بصورت آنلاین(زنده)

اجرای مراسم ویژه صبحگاهی اول مهرماه سال تحصیلی 1400-1399 بصورت آنلاین(زنده)

مشاهده مطلب...
تقدیر و تشکر بازرسان وزارت آموزش و پرورش از دبیرستان علم و ایمان

تقدیر و تشکر بازرسان وزارت آموزش و پرورش از دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

مشاهده مطلب...
بخشی از تدریس آنلاین اساتید 

کلاس های درسی

بخشی از تدریس آنلاین اساتید  کلاس های درسی

مشاهده مطلب...
بخشی از تدریس آنلاین اساتید

بخشی از تدریس آنلاین اساتید

مشاهده مطلب...
حضور کارکنان شهرداری و توصیه های مربوط به جمع آوری پسماند

حضور کارکنان شهرداری و توصیه های مربوط به جمع آوری پسماند

مشاهده مطلب...
کلاس های درسی آنلاین (LMS)

کلاس های درسی آنلاین (LMS)

مشاهده مطلب...
همکاران عزیز خسته نباشید

همکاران عزیز خسته نباشید

مشاهده مطلب...
جلسه هماهنگی پیرامون چگونگی ارائه تکالیف

جلسه هماهنگی پیرامون چگونگی ارائه تکالیف

مشاهده مطلب...
شروع سال تحصیلی جدید 1400-1399

شروع سال تحصیلی جدید 1400-1399

مشاهده مطلب...
پروژه ي  آموزش آنلاین از طریق سیستم اختصاصی LMS دبیرستان

پروژه ي آموزش آنلاین از طریق سیستم اختصاصی LMS دبیرستان

مشاهده مطلب...
جلسه آماده سازی و هماهنگی جهت شروع سال تحصیلی

جلسه آماده سازی و هماهنگی جهت شروع سال تحصیلی

مشاهده مطلب...
جلسه آماده سازی و هماهنگی مضاعف جهت شروع سال تحصیلی

جلسه آماده سازی و هماهنگی مضاعف جهت شروع سال تحصیلی

مشاهده مطلب...
صحبت های مدیر دبیرستان در مراسم صبحگاهی آنلاین

صحبت های مدیر دبیرستان در مراسم صبحگاهی آنلاین

مشاهده مطلب...
 فیلم معرفی امکانات سیستم LMS اختصاصی دبیرستان علم و ایمان

فیلم معرفی امکانات سیستم LMS اختصاصی دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
فیلم آموزشی نحوه ورود به 
سیستم LMS اختصاصی

فیلم آموزشی نحوه ورود به سیستم LMS اختصاصی

مشاهده مطلب...
تحویل کتاب و لوازم التحریر پایه هفتم

تحویل کتاب و لوازم التحریر پایه هفتم

مشاهده مطلب...
قلم نوری فوق پیشرفته 
(DECO  01)

قلم نوری فوق پیشرفته (DECO 01)

مشاهده مطلب...
برنامه کلاس های آنلاین تابستانی 
پایه هشتم و نهم

برنامه کلاس های آنلاین تابستانی پایه هشتم و نهم

مشاهده مطلب...
آموزش ضمن خدمت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

آموزش ضمن خدمت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
کلاس های آموزشی آنلاین تابستان٩٩

کلاس های آموزشی آنلاین تابستان٩٩

مشاهده مطلب...
جلسه مشاوره تحصیلی

جلسه مشاوره تحصیلی

مشاهده مطلب...
جلسه تخصصی کارگروه ریاضی

جلسه تخصصی کارگروه ریاضی

مشاهده مطلب...
رصد خورشید گرفتگی اول تیر ۹۹

رصد خورشید گرفتگی اول تیر ۹۹

مشاهده مطلب...
ضدعفونی تمامی نقاط مدرسه

ضدعفونی تمامی نقاط مدرسه

مشاهده مطلب...
نصب شیر های  چشم الکترونیکی در طبقات و دستشویی ها

نصب شیر های چشم الکترونیکی در طبقات و دستشویی ها

مشاهده مطلب...
اردوی تفریحی ورزشی مجموعه انقلاب

اردوی تفریحی ورزشی مجموعه انقلاب

مشاهده مطلب...
جشن تکلیف دانش آموزان پایه نهم

جشن تکلیف دانش آموزان پایه نهم

مشاهده مطلب...
دوره آموزشی حفظ محیط زیست

دوره آموزشی حفظ محیط زیست

مشاهده مطلب...
رستوران دبیرستان علم و ایمان به صرف ناهار

رستوران دبیرستان علم و ایمان به صرف ناهار

مشاهده مطلب...
اهدا کارنامه نوبت اول

اهدا کارنامه نوبت اول

مشاهده مطلب...
 آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 1399-1398

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 1399-1398

مشاهده مطلب...
تصحیح، درج و کنترل نمرات آزمون های نوبت اول

تصحیح، درج و کنترل نمرات آزمون های نوبت اول

مشاهده مطلب...
پذیرایی از دانش آموزان قبل از شروع امتحانات

پذیرایی از دانش آموزان قبل از شروع امتحانات

مشاهده مطلب...
جلسات مختلف همکاران...

جلسات مختلف همکاران...

مشاهده مطلب...
جلسه دانش افزایی پرسنل 

جلسه دانش افزایی پرسنل 

مشاهده مطلب...
ساعت های تفریح

ساعت های تفریح

مشاهده مطلب...
ورزش و نشاط در فضای با طراوت دبیرستان علم و ایمان

ورزش و نشاط در فضای با طراوت دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
حضور پزشک در دبیرستان جهت معاینه دانش آموزان

حضور پزشک در دبیرستان جهت معاینه دانش آموزان

مشاهده مطلب...
کلاس های درسی

کلاس های درسی

مشاهده مطلب...
مسابقات لیگ فوتبال دبیرستان علم و ایمان

مسابقات لیگ فوتبال دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
همراه با دانش آموزان عزیز دبیرستان علم و ایمان

همراه با دانش آموزان عزیز دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
دوستی های علم و ایمانی

دوستی های علم و ایمانی

مشاهده مطلب...
ساعت ورزش در روزهای آلودگی هوا

ساعت ورزش در روزهای آلودگی هوا

مشاهده مطلب...
اردوی تفریحی-ورزشی و پینت بال مجموعه ورزشی آزادی

اردوی تفریحی-ورزشی و پینت بال مجموعه ورزشی آزادی

مشاهده مطلب...
 انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

مشاهده مطلب...
ساعت تفریح در دبیرستان علم و ایمان

ساعت تفریح در دبیرستان علم و ایمان

مشاهده مطلب...
آزمون جمع بندی و حضور دانش آموزان پرتلاش پایه دوازدهم

آزمون جمع بندی و حضور دانش آموزان پرتلاش پایه دوازدهم

مشاهده مطلب...
اردوی مجموعه تفریحی ورزشی انقلاب

اردوی مجموعه تفریحی ورزشی انقلاب

مشاهده مطلب...
فوتبال زمین چمن

فوتبال زمین چمن

مشاهده مطلب...
صبحانه مهمترین وعده غذایی

صبحانه مهمترین وعده غذایی

مشاهده مطلب...
صعود آقای اميری زاد (مدیر دبیرستان) به قله دماوند

صعود آقای اميری زاد (مدیر دبیرستان) به قله دماوند

مشاهده مطلب...
کلاس های درسی

کلاس های درسی

مشاهده مطلب...
ارائه برنامه ویژه درس ریاضی

ارائه برنامه ویژه درس ریاضی

مشاهده مطلب...
برنامه های تفریحی - ورزشی تابستان 98

برنامه های تفریحی - ورزشی تابستان 98

مشاهده مطلب...
آموزش مهارت ها تابستان 98

آموزش مهارت ها تابستان 98

مشاهده مطلب...
کلاس های ریاضی تابستان ٩٨

کلاس های ریاضی تابستان ٩٨

مشاهده مطلب...
آموزش مهارت ها تابستان 98

آموزش مهارت ها تابستان 98

مشاهده مطلب...
ارایه توصیه های لازم جهت شرکت در کنکور توسط مشاور پایه

ارایه توصیه های لازم جهت شرکت در کنکور توسط مشاور پایه

مشاهده مطلب...
آزمون های جامع کنکور در اردوی جمع بندی پایه دوازدهم

آزمون های جامع کنکور در اردوی جمع بندی پایه دوازدهم

مشاهده مطلب...
حضور اولیا محترم و دانش آموزان عزیز جهت ثبت نام

حضور اولیا محترم و دانش آموزان عزیز جهت ثبت نام

مشاهده مطلب...
آزمون های نوبت دوم

آزمون های نوبت دوم

مشاهده مطلب...
دوستی های علم و ایمانی ...

دوستی های علم و ایمانی ...

مشاهده مطلب...
کلاس های درسی

کلاس های درسی

مشاهده مطلب...
عکس های نوروز 98

عکس های نوروز 98

مشاهده مطلب...
تقدیم هدایای نوروز 98

تقدیم هدایای نوروز 98

مشاهده مطلب...
یک روز به یادماندنی

یک روز به یادماندنی

مشاهده مطلب...
ساعت تفریح

ساعت تفریح

مشاهده مطلب...
آزمون رشد

آزمون رشد

مشاهده مطلب...
اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

مشاهده مطلب...
کلاس آزمایشگاه فیزیک

کلاس آزمایشگاه فیزیک

مشاهده مطلب...
دوستی های علم و ایمانی و ارتباط موثر مربیان با دانش آموزان

دوستی های علم و ایمانی و ارتباط موثر مربیان با دانش آموزان

مشاهده مطلب...
مراسم صبحگاهی و بیان نکات مهم پرورشی

مراسم صبحگاهی و بیان نکات مهم پرورشی

مشاهده مطلب...
آزمون های پایانی نوبت اول

آزمون های پایانی نوبت اول

مشاهده مطلب...
تغذیه سالم قبل از شروع آزمون ها

تغذیه سالم قبل از شروع آزمون ها

مشاهده مطلب...