کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

 

کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان هر روز انجام می شود و موارد مختلف آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد...