بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم

بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم

 بررسی ارزشیبابی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
توسط مشاور پایه یازدهم با حضور دانش آموزان
و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی