هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها پیرامون اهداف و چگونگی ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399