نمایی از فعالیت پرسنل

نمایی از فعالیت پرسنل

 

پرسنل دبیرستان علم و ایمان در تمامی بخش ها از جمله درسی، آموزشی، پرورشی و فنی همواره در خدمت شما عزیزان هستند...

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/40.jpg