جلسه پیرامون مباحث ریاضی پایه یازدهم

جلسه پیرامون مباحث ریاضی پایه یازدهم

 

چگونگی تعامل با دانش آموزان پایه یازدهم پیرامون مباحث ریاضی

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/19-1.jpg