هماهنگی با پرسنل جهت استفاده بهینه از پنل اولیا

هماهنگی با پرسنل جهت استفاده بهینه از پنل اولیا

هماهنگی با پرسنل جهت استفاده بهینه از پنل اولیا در سیستم LMS

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/218-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/219-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/219-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/219-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/219-4.jpg