بررسی نتایج آزمون ها

بررسی نتایج آزمون ها

 

بررسی نتایج آزمون ها توسط معاون آموزش دوره دوم و مسئولین پایه ها

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/19-2.jpg