آموزش مهارت ها تابستان 98

آموزش مهارت ها تابستان 98

کلاس مهارت آموزی
آشنایی با جریان الکتریسیته

تابستان 98

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/169-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/170-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/170-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/170-3.jpg