آماده سازی کارنامه ها (دوره دوم)

آماده سازی کارنامه ها
(دوره دوم)

آماده سازی کارنامه ها...
(دوره دوم)

دبیرستان علم و ایمان همواره رویکردی برپایه فهم جان مایه دروس برای دانش آموزانش داشته است. ما همیشه تلاش کرده ایم تا دانش آموزانمان جان کلام هر مبحث درسی را بیاموزند نه اینکه با حفظ کردن چند نام یا عدد و رقم فقط به گذراندن ترم بیندیشند.
به بیان ساده تر ، دراین دبیرستان ، آزمون و امتحان پیوسته در اولویت دوم بوده است.
ما به آزمون صرفا به چشم معیاری برای سنجش عملکرد دانش آموزانمان و ای بسا خودمان ، نگاه کرده ایم.
سیاست کاری علم و ایمان بر اهداف بلند مدت متمرکزاست.

بعد از ارائه نتایج آزمون ترم اول برای دوره اول ، زمان ارائه نتایج دوره دوم رسیده است.
مشتاقانه حضور شما را در محل دبیرستان برای دریافت کارنامه فرزندانمان به انتظار نشسته ایم.

خداوند جان وخرد نگهدارتان باد.


https://eloim.ir/site_upload/blog/162-1.jpg