نصب شیر های چشم الکترونیکی در طبقات و دستشویی ها

نصب شیر های  چشم الکترونیکی در طبقات و دستشویی ها

نصب شیر های چشم الکترونیکی در طبقات و دستشویی دانش آموزان عزیز و دبیران
برای حفظ بهداشت و سلامت دانش آموزان عزیز و دبیران محترم