تحویل کارنامه های نوبت اول پایه نهم

تحویل کارنامه های نوبت اول پایه نهم

تحویل کارنامه های نوبت اول 

پایه نهم

سال تحصیلی 1400-1399

سال تحصیلی جاری ، سالی متفاوت است‌. از هر نظر.
ما در دبیرستان علم و ایمان تلاش کردیم این تفاوت نه تنها نتیجه منفی نداشته باشد چه بسا در بسیاری از موارد هم منتج به نتیجه ای مثبت بشود.
نتایج آزمون های ترم اول و بازخورد اولیا محترم گواه این مدعاست. این نتایج طی ۳ روز کاری اخیر همچون همیشه و درقالبی که در شان شما خوبان باشد اعلام شد.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/125-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-5.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-6.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-7.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-8.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-9.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-10.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-11.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-12.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-13.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-14.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-15.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-16.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-17.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-18.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-19.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-20.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-21.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-22.jpg

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-19.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-24.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/126-25.jpg