تحویل کارنامه های نوبت اول پایه هفتم

تحویل کارنامه های نوبت اول
پایه هفتم

تحویل کارنامه های نوبت اول

پایه هفتم

سال تحصیلی 1400-1399


https://eloim.ir/site_upload/blog/114-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-5.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-7.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-6.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-8.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-9.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-10.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-11.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-12.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-13.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-14.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-15.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-16.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/114-8.jpg