جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها جهت دقت در برگزاری کلاس ها و چگونگی حضور و غیاب دانش آموزان

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/103-1.jpg