گزارشی از اقدامات

گزارشی از اقدامات

امروز از ابتدای صبح تا پایان وقت اداری معاون آموزشی دوره ی دوم و مسئولین پایه دهم و یازدهم به بررسی تصاویر پاسخنامه های بارگذاری شده توسط دانش آموزان ، نظارت بر بارم بندی آزمون ها، ساماندهی تصحیح برگه ها و نمره گذاری دبیران در سامانه L.M.S پرداخته تا از این طریق درصد خطا در اعلام نتایج آزمون های ترم اول را به صفر رسانند .