جلسه هماهنگی با مشاورین پایه ها

جلسه هماهنگی با مشاورین پایه ها

جلسه هماهنگی با مشاورین پایه ها جهت پیشرفت هرچه بهتر اهداف آموزشی و پرورشی..

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/91-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/97-1.jpg