کنترل نکات بهداشتی و ضدعفونی

کنترل نکات بهداشتی و ضدعفونی

کنترل نکات بهداشتی و ضدعفونی هنگام ورود به دبیرستان توسط مسئول مربوطه انجام می پذیرد