شروع سال تحصیلی جدید 1400-1399

شروع سال تحصیلی جدید 1400-1399

 شروع سال تحصیلی جدید 1400-1399 و برگزاری کلاسها با سیستم اختصاصی دبیرستان علم و ایمان (LMS)