ساخت ماکت گاوصندوق دو مرحله ای توسط دانش آموز پایه هفتم

ساخت ماکت گاوصندوق دو مرحله ای توسط دانش آموز پایه هفتم

ساخت ماکت گاوصندوق دو مرحله ای توسط دانش آموز عزیز پایه هفتم کوروش خلیلی