هماهنگی با متصدیان مراسم صبحگاهی

هماهنگی با متصدیان مراسم صبحگاهی

جلسه هماهنگی با متصدیان مراسم صبحگاهی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم...

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/70-1.jpg