دقت و نظارت بر عملکرد صحیح سیستم LMS

دقت و نظارت بر عملکرد صحیح سیستم LMS

دقت و نظارت بر عملکرد صحیح سیستم LMS در بخش IT و معاونت فناوری در تمامی لحظات کلاس انجام می شود...