تعامل با اولیا محترم و دانش آموزان عزیز

تعامل با اولیا محترم و دانش آموزان عزیز

تعامل با اولیا محترم و دانش آموزان عزیز در موارد ضروری در روزهای کرونایی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی انجام می پذیرد...