تبادل نظر و تعامل پرسنل

 تبادل نظر و تعامل پرسنل

تبادل نظر و تعامل پرسنل در زمان های مختلف انجام می شود تا موارد مختلف آموزشی و پرورشی را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از تجربیات مختلف بهره مند گردند...