هماهنگی پیرامون بهینه سازی کلاس های آنلاین

هماهنگی پیرامون بهینه سازی کلاس های آنلاین

هماهنگی پیرامون بهینه سازی کلاس های آنلاین و بررسی نکات کلیدی جهت مطلب گذاری هر چه بهتر در سیستم LMS

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/62-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/63-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/63-2.jpg