تاکید بر رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشت

تاکید بر رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشت

 

جلسه جهت تاکید بر رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشتی در محیط کار...

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/61-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/62-1.jpg