اطلاعیه آزمون رشد 8

اطلاعیه آزمون رشد 8

 

آزمون رشد شماره ۸ برای پایه های هفتم و هشتم به صورت تستی و برای پایه نهم به صورت تشریحی می باشد .