فضاهای دبیرستان

فضاهای دبیرستان

نمایی از سالن طبقه چهارم دبیرستان علم و ایمان