تقدیر از دبیرستان توسط اولیا گرامی

تقدیر از دبیرستان توسط اولیا گرامی

تمجید و تشکر از دبیرستان توسط اولیا محترم و دانش آموزان عزیزِ پذیرفته شده در کنکور سراسری دانشگاه ها...