مصاحبه دبیر درس زبان انگلیسی

مصاحبه دبیر درس زبان انگلیسی

 

مصاحبه با جناب آقای صابری دبیر محترم درس زبان انگلیسی دبیرستان علم و ایمان