مصاحبه با دبیر ریاضی پایه نهم و دهم

مصاحبه با دبیر ریاضی پایه نهم و دهم

 

 مصاحبه با جناب آقای رحیمی دبیر محترم درس ریاضی پایه های نهم و دهم دبیرستان علم و ایمان