مصاحبه با دبیر فیزیک

مصاحبه با دبیر فیزیک

 

مصاحبه با جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم درس فیزیک دبیرستان علم و ایمان