مصاحبه با دبیر ادبیات فارسی و نگارش

مصاحبه با دبیر ادبیات فارسی و نگارش

 

 مصاحبه با جناب آقای بابایی دبیر محترم درس ادبیات فارسی و نگارش پایه های هفتم ،هشتم و نهم دبیرستان علم و ایمان