جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان

هماهنگی مدیر دبیرستان با معاون آموزش دوره اول، مشاورین پایه ها و نمایندگان دبیران ، پیرامون چگونگی ارائه کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399