جلسه چگونگی ثبت نام در پایه دهم

جلسه چگونگی ثبت نام در پایه دهم

جلسه بررسی عملکرد دانش آموزان پایه نهم و چگونگی ثبت نام در پایه دهم (سال تحصیلی آینده)

 

 

https://server1.eloim.ir/site_upload/blog/343-1.jpg

 

https://server1.eloim.ir/site_upload/blog/343-1.jpg

 

https://server1.eloim.ir/site_upload/blog/343-3.jpg