جلسه پیرامون توجه و تمرکز ویژه به استعدادهای دانش آموزان

جلسه پیرامون توجه و تمرکز ویژه به استعدادهای دانش آموزان

 

 

هماهنگی پیرامون توجه و تمرکز ویژه به استعدادها و توانمندی های تک تک دانش آموزان.

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/26-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/27-1.jpg