جلسه پیرامون نحوه ارائه کارنامه

جلسه پیرامون نحوه ارائه کارنامه

 

هماهنگی امور و نحوه ارائه کارنامه با حضور مدیر دبیرستان و تعدادی از معاونین

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/24-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/25-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/25-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/25-1.jpg