مصاحبه با دبیر درس علوم تجربی

مصاحبه با دبیر درس علوم تجربی

مصاحبه با آقای گودرزی دبیر محترم درس علوم تجربی دبیرستان علم و ایمان