مراسم صبحگاهی و بیان نکات مهم پرورشی

مراسم صبحگاهی و بیان نکات مهم پرورشی

آموزش و توجیه دانش آموزان پیرامون لزوم بهره مندی از خواب مناسب و کافی و اجتناب از غیبت و تاخیر ورود فراگیران در مراسم صبحگاهی

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/234-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/235-1.jpg