جلسه هماهنگی پیرامون سایت دبیرستان

جلسه هماهنگی پیرامون سایت دبیرستان

 

هماهنگی مدیر دبیرستان با مسئولین IT و معاونین، پیرامون ارتباط بهترِ اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز از طریق سایت دبیرستان

 

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/22-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/23-1.jpg