جلسه پیرامون رفع مشکلات آموزشی دانش آموزان

جلسه پیرامون رفع مشکلات آموزشی دانش آموزان

 گزارش جلسه :
ایجاد راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات آموزشی

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/227-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/227-2.jpg