جلسه پیرامون چگونگی راه اندازی پنل اولیا در سیستم LMS

جلسه پیرامون چگونگی راه اندازی پنل اولیا در سیستم LMS

چگونگی راه اندازی پنل اولیا در سیستم LMS

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/213-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/215-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/215-2.jpg