جلسه پیرامون صداقت در گفتار و رفتار

جلسه پیرامون صداقت در گفتار و رفتار

صداقت در گفتار و رفتار با دانش آموزان و توجه به سخن گفتن و آداب معاشرت هرچه مطلوب تر دانش آموزان با سایرین

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/211-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/212-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/212-2.jpg