بررسی نتایج آزمون ها

بررسی نتایج آزمون ها

 

بررسی نتایج آزمون ها توسط دبیران عزیز و مشاورین پایه ها

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/17-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/21-1.jpg