حضور پزشک در دبیرستان جهت معاینه دانش آموزان

حضور پزشک در دبیرستان جهت معاینه دانش آموزان

حضور پزشک در دبیرستان جهت معاینه دانش آموزان

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/191-1.jpg