ارایه توصیه های لازم جهت شرکت در کنکور توسط مشاور پایه

ارایه توصیه های لازم جهت شرکت در کنکور توسط مشاور پایه

ارایه توصیه های لازم پیش و درهنگام آزمون کنکور توسط مشاور پایه

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/187-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/188-1.jpg