کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

کنترل و بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/181-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/182-1.jpg