تقدیم هدایای نوروز 98

تقدیم هدایای نوروز 98

تقدیم هدایای نوروز 98

گر بود، اختیار جهانی به دست من
می ریختم تمام جهان را به پای تو

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/164-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/165-1.jpg