برخی از فضاهای مجموعه علم و ایمان

برخی از فضاهای مجموعه علم و ایمان


برخی از فضاهای مجموعه علم و ایمان...
(کتابخانه، لابی و ....)

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/160-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/161-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/161-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/161-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/161-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/161-5.jpg