جلسه گروه هنر

جلسه گروه هنر

 

جلسه گروه هنر پیرامون توانمندی هنری دانش آموزان و اطلاع به دبیران هنر و گروه پرورشی

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/17-1.jpg